Criteria

Het fonds kent het volgende reglement ten aanzien van de aanvraag voor een donatie.

Uitgangspunt

Het fonds ondersteunt projecten die het samenwerken en samenleven met moslims en christenen in Gouda stimuleren.

Voorwaarden aanvrager

  • De aanvrager kan een vereniging, instelling, stichting of anderszins zijn.
  • Politieke partijen komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

Voorwaarden aanvraag (project)

  • Het project moet uitgevoerd worden in Gouda.
  • De aanvraag moet passen binnen de doelstellingen van het Fonds, zijnde het stimuleren van de samenwerking en het samenleven met moslims en christenen in Gouda.
  • Het projectvoorstel kan zowel van structurele als van incidentele aard zijn.
  • Bij de aanvraag moet een onderbouwing worden overlegd met doel, aanpak, betrokkenen en tijdpad van voorbereiding en uitvoering, alsmede een overzicht van de voorziene inkomsten en uitgaven. Tevens moet worden aangegeven of elders een verzoek tot een bijdrage is ingediend voor dezelfde aanvraag.
  • De aanvraag moet passen de doelstellingen van de vereniging, instelling, stichting, of anderszins.
  • De aanvraag mag niet leiden tot reputatieschade van christenen, moslims of anderszins.

Tegenprestatie
Als tegenprestatie moet de vereniging, instelling, stichting of anderszins zowel tijdens de uitvoering als na realisatie van het project een evaluatierapportage verzorgen waarin tot uiting moet komen of en in hoeverre de doelstelling(en) van de aanvraag worden cq. zijn bereikt. Daarnaast moet na afronding van het project een overzicht van inkomsten en uitgaven worden verstrekt.